Самовредновање засновано
на стандардима квалитета рада

Полазна основа за самовредновање су  Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа и Стандарди квалитета рада предшколских установа. У раду могу да се користе, као подршка при избору методологије и инструмената рада,  и: Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник за развој инклузивне културе и др., али вредновање и извештај треба конципирати према прописаним стандардима у свих седам области.       Установе треба да самовреднују седам области у петогодишњем циклусу.
Годишњи план самовредновања припрема тим за самовредновање. Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је део годишњег плана рада установе. У го-дишњем плану самовредновања дефинишу се:

ë      предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према стандардима квалитета рада установе,
ë      предвиђене активности,
ë      временска динамика,
ë      носиоци активности;
ë      инструменти и технике самовредновања,
ë      исходи и критеријуми успеха, односно начин евалуације.

Самовредновање организује и координира тим за самовредновање. Директор установе именује тим на период од годину дана. Тим за самовредновање има најмање пет чланова и то: представника стру-чних органа, савета родитеља, ученичког парламента и органа управљања.Руководиоца тима за само-вредновање бирају чланови тима из својих редова. У раду тима за самовредновање учествује и дире-ктор установе. Тим за самовредновање обезбеђује услове за спровођење самовредновања. Састав чланова тима и план рада тима за самовредновање уграђује се у годишњи план рада. Статутом уста-нове треба да буду одређени начини рада, састави и надлежности свих стручних органа, па самим тим и тима за самовреновање.

Начин рада
: Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и педагошке доку-ментације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана уста-нове, базе података у оквиру јединственог информационог система просвете, стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања спроведених у установе, ефеката реализованих активности у пројектима и других извора, затим на основу праћења различитих активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и др. Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмети самовредновања на основу обрађених података.

Кораци самовредновања - један пример (о начину рада, инструментима и осталом договора се тим, на основу законске регулативе, сходно аутономији установе):

 1. успостављање договора о областима самовредновања и одговорностима чланова тима;
 2. проучавање области квалитета и договор о циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима које треба преиспитати;
 3. идентификовање и прикупљање доказа за процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим индикаторима;
 4. уочавање јаких и слабих страна,
 5. састављање извештаја о процесу самовредновања;
 6. давање предлога у вези са унапређивањем уочених слабости (акциони план), са дефинисањем критеријума успеха;
 7. уграђивање акционог плана у годишњи план рада установе;
 8. реализација плана,
 9. евалуација плана,
 10. годишњи извештај о самовредновању,
 11. дефинисање даљих активности ради непрекидног унапређивања квалитета рада.

Извештај о самовредновању на годишњем нивоу директор подноси васпитно-образовном већу, на-ставничком већу, педагошком колегијуму, савету родитеља и органу управљања. Извештај садржи:

1.      опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе,
2.      предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и
3.      начин праћења остваривања предложених мера.

Директор обезбеђује начин да извештај о самовредновању у претходној школској години буде досту-пан свим заинтересованим корисницима.
            На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда пости-гнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси развојни план. Нови развојни план као полазну основу узима резултате самовредновања. Школским програмом одређују се активности и програми који обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану рада се све те активно-сти операционализују и конкретизују.

 

На основу решења директора број 1605 од 13.09.2019. о самовредновању рада школе за школску 2019/20, конституисан је тим за самовредновање у следећем саставу: Јасмина Новичић, проф. енглеског језика и књижевности, координатор тима, Бојан Конатар, директор школе, проф. историје, Сузана Тасић, проф. разредне наставе, координатор тима за израду ШП, Александар Банковић, библиотекар-медијатекар, Јасмина Цветић, педагог, координатор тима за ШРП, Виолета Стошић, проф. разредне наставе, коорди- натор тима за обезбеђивање ква-литета и развој установе, Марија Нешић Велковски, проф. српског језика и књижевности, руководилац СВ за области предмета језика, гра- ђанско васпитање и верска настава, Мирјана Милојевић, психолог, координатор СТИО, Маја Мрдаковић, проф. ликовне културе, руково-дилац СВ за област предмета вешти- на, Марина Катанић, проф. историје, руководилац СВ за област предмета друштвених наука, Гордана Стевановић, проф. математике, руководилац СВ за област предмета природних наука, Председник Савета родитеља, представник саветодавних органа школе, Председник ученичког парламента, представник ученика. Директор је истим решењем одредио да се у току ове школске године вреднује област квалитета 1. Програмирање, планирање и извештавање. Такође, на основу самовредновања области 2. Настава и учење и 4. Подршка учени- цима које је обављено у претходној школској години, током школске 2019/20. реализо- ваће се Акциони план за побољшање уочених слабости из ових области.

ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 2020. ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС САМОВРЕДНОВАЊА 2019/20 ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2019/20

АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021