Стручни актив за развој Школског програма

Задатак Стручног актива за развој Школског програма је: да учествује у изради Школског програма; да прати остваривање школског програма; да се стара о остваривању постављених општих и специфичних циљева и задатака образовања и васпитања; учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе; утврђује посебне програме, садржаје и активности којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе.

Чланови актива су:
1. Сузана Тасић
2. Јасмина Цветић
3. Бојан Конатар
4. Катарина Недић
5. Љиљана Цатић
6. Слађана Ђукановић
7. Слађана Милошевић
8. Александар Банковић
9. Иван Станојевић
10. Ивана Искреновић
11. Сузана Миловановић
12. Миља Миловановић