ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕНЕРГЕНТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА ДРУГА ПАРТИЈА – УГАЉ И ОГРЕВНО ДРВО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  -  РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ХТЗ ОПРЕМЕ – ДРУГА ПАРТИЈА( РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ХТЗ ОПРЕМЕ – ПРВА ПАРТИЈА ( РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ ИНТЕРНЕТА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КЊИГЕ ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ДРУГА ПАРТИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПРВА ПАРТИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ШТАМПАНЕ КЊИГЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ДРУГУ ПАРТИЈУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НОВИХ ТОНЕРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ТОНЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД ПРБОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ХРАНА И УЖИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНА 1 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –ЕКСКУРЗИЈA УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке:храна и ужина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ХРАНА И УЖИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет јавне набавке:извођење  екскурзије ученика од првог до осмог разреда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ЕКСКУРЗИЈA  УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА НАБАВКУ ОБУЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА НАБАВКУ ОДЕЋЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА НАБАВКУ ОБУЋЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА НАБАВКУ ОДЕЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТЕЛЕФОНИ - ФИКСНИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАЧУНАРСКА И СРОДНА ОПРЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ТЕЛЕФОНИ - ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДОБРА КЊИГЕ ЗА ОДЛИЧНЕ И НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДОБРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ -   УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ РЕЗЕРВИСАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РАДОВА- ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ РЕДНИ БРОЈ 1.3.1/2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  НОВИХ ТОНЕРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Штампане књиге

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЧЕТВРТУ ПАРТИЈУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА замена  фасадне столарије у ОШ  ‘'Вук Стефановић Караџић '' - Крагујевац

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - ИЗМЕНЕ 23. 4. 2019.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ - ИЗМЕНА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ХРАНА И УЖИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ХРАНА И УЖИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА КЊИГЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЧЕТВРТУ ПАРТИЈУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ТОНЕРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПРВУ ПАРТИЈУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

ОШ Вук Стефановић Караџић“
Чегарска, 3
Бр. 211
Датум : 01.02.2018.
34000 Крагујевац

 

Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 01.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Назив наручиоца: ОШ „Вук Стефановић Караџић“
2. Адреса наручиоца: Чегарска 3 , Крагујевац;
3. Врста наручиоца: Установа
4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
5. Врста предмета:услуге
6. Опис предмета: набавка хране и ужине
7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.01.2018.године
8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 01.02.2018.године
Разлог за продужење рока: Наручилац врши измену конкурсне документације и објављује обавештење о продужењу рока, у складу са чланом 63.став 5. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
9. Време и место подношења понуда (нови рок) Понуду у запечаћеној коверти, са назнаком «Понуда за јавну набавку-  храна и ужина ЈН број 1.2.1/18, НЕ ОТВАРАТИ” и ознаком и бројем телефона понуђача на полеђини, доставити тако да буде уручена најкасније 06.02.2018. године до 12:00 часова: ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Чегарска 3 , Крагујевац;

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:
Јавно отварање понуда ће се обавити 06.02.2018. године у 12:30 часова у канцеларији секретара школе: ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Чегарска 3 , Крагујевац;

Лице за контакт:  Слободан Рмуш, 034/335-464

Измена и допуна конкурсне документације

 

ОШ "Вук Стефановић Караџић"
Чегарска  бр. 3
Бр: 159
Датум: 25.01.2018.
34 000 Крагујевац
                                                                                            Јавна набавка број:1.2.1/2018
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12; 14/15 и 68/15),
ОШ "Вук Стефановић Караџић"
Чегарска  бр.3
34 000 Крагујевац

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

Назив наручиоца: ОШ "Вук Стефановић Караџић"
Адреса: Чегарска бр.3.
Врста поступка јавне набавке:Јавна набавка мале вредности.
Број јавне набавке:1.2.1/2018
Врста предмет јавне набавке:услуге
Предмет јавне набавке: храна и ужина
Назив и ознака из општег речника набавке:15000000 храна, пиће дуван и сродни производи.
Број партија: 4

ПАРТИЈА БР. 1 – Пециво  
ОРН: 15812000-(Пецива и колачи);
ПАРТИЈА БР. 2 - Намирнице широке потрошње
ОРН: 15811100 (хлеб), ОРН 03222110 (тропско воће,) ОРН 03222300 (нетропско воће),ОРН, 15321000 (воћни сок), ОРН 15863000 чај, ОРН 15332230 (мармеладе) ОРН 15840000 (какао, чоколада и сродни производи) ОРН 15131400 (Производи од свињетине), ОРН 15831200 (шећер)
ПАРТИЈА БР.3-Јогурт
ОРН 15551300 ( јогурт ) ОРН 15511000 ( млеко чоколадно )ОРН 15512000( павлака)
ПАРТИЈА БР. 4 - Готова јела
ОРН: 15813000 (готова јела).

Контакт особа:Слободан Рмуш


Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на интернет страници наручиоца http:/www.os-vukstkaradzic.edu.rs/ и Потралу јавних набавки, интернет адреса:http:/www.portal.ujn.gov.rs/

1.Критеријум за оцену понуда:најнижа понуђена цена.
2.Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,14/15 и 68/15),
а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело пр
в) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
г) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
д)понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку ( чл.75 ст.2 ЗЈН )
и додатне услове наведене у конкурсној документацији.
3.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу OШ"Вук Стефановић Караџић", Чегарска бр.3. 34 000 Крагујевац, са назнаком"Понуда за јавну набавку мале вредности број 1.2.1/2018 за Партију ______(навести од 1 до 4).На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио 02.02.2018. године до 12:00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда.Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку , по окончању поступка отварања понуда, вратиће неотворену понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
4.Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 02.02.2018. године у 12.30 часова у просторијама ОШ"Вук Стефановић Караџић", Чегарска бр.3 . у Крагујевцу.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.Представник је дужан да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
5.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
6.Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља Слободан Рмуш, тел: 034 335-464

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ХРАНА И УЖИНА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Рачунарска и сродна опрема

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - II ПАРТИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ХТЗ ОПРЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕНЕРГЕНТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА, ДРУГА ПАРТИЈА – УГАЉ И ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕДМЕТУ НОВИ ТОНЕРИ (ТОНЕР ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕДМЕТУ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАРТИЈАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕДМЕТУ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ: ХРАНА И УЖИНА